Wednesday, May 27, 2015

Spring: AngularJS login integration with Spring Security (Spring Security 3 and Spring Security 4)

This post shows how to use angularjs for login to spring mvc with spring security set to custom <form-login>

Spring security 3

Below is the login.jsp

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<html>
<head ng-app="login-module">
<script src="angular.min.js"></script>
<script src="login.js"></script>
</head>
<body ng-controller="MainController">
<form>
<input type="text" name="username" ng-model="myusername" />
<input type="password" name="password" ng-model="mypassword" />
<button ng-click="login('<c:url value="/" />', myusername, mypassowrd)" />
</form>
</body>
</html>

The login.js looks like the following:

(function(){
 var MainController = function($scope, $http, $log){
 
 var encode4form = function(data){
  var result="";
  var first = true;
  for(var key in data)
  {
  if(first){
   first=false;
  }
  else{
   result+="&"
  }
  result+=(key + "=" + data[key]);
  }
  $log.info(result);
  return result;
 };
 
 $scope.login = function(myspringappname, myusername, mypassword){
  $http(
   {
   url: "/"+myspringappname+"/j_spring_security_check", 
   method:"POST",
   data: encode4form({
    j_username: myusername,
    j_password: mypassword
    }),
   headers: 
   {
    "Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
   }
   }
  ).success(function(response){
  $log.info(response);
  });
 };
 
 
 var onError = function(reason){
  $log.error(reason);
  alert(reason);
 };
 
 
 };
 
 var module=angular.module("login-module", []);
 module.controller("MainController", ["$scope", "$http", "$log", MainController]);
}());

Spring Security 4

Below is the login.jsp:


<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<html>
<head ng-app="login-module">
<script src="angular.min.js"></script>
<script src="login.js"></script>
</head>
<body ng-controller="MainController">
<form>
<input type="text" name="username" ng-model="myusername" />
<input type="password" name="password" ng-model="mypassword" />
<button ng-click="login('<c:url value="/" />', myusername, mypassowrd, '${_csrf.token}')" />
</form>
</body>
</html>

The login.js looks like the following:

(function(){
 var MainController = function($scope, $http, $log){
 
 var encode4form = function(data){
  var result="";
  var first = true;
  for(var key in data)
  {
  if(first){
   first=false;
  }
  else{
   result+="&"
  }
  result+=(key + "=" + data[key]);
  }
  $log.info(result);
  return result;
 };
 
 $scope.login = function(myspringappname, myusername, mypassword, mycsrf){
  $http(
   {
   url: "/"+myspringappname+"/login", 
   method:"POST",
   data: encode4form({
    username: myusername,
    password: mypassword,
    _csrf: mycsrf
    }),
   headers: 
   {
    "Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
   }
   }
  ).success(function(response){
  $log.info(response);
  });
 };
 
 
 var onError = function(reason){
  $log.error(reason);
  alert(reason);
 };
 
 
 };
 
 var module=angular.module("login-module", []);
 module.controller("MainController", ["$scope", "$http", "$log", MainController]);
}());


1 comment:

 1. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

  An Thái Sơn chia sẻ trẻ sơ sinh nằm nôi điện có tốt không hay võng điện có tốt không và giải đáp cục điện đưa võng giá bao nhiêu cũng như mua máy đưa võng ở tphcm địa chỉ ở đâu uy tín.

  ReplyDelete